Strafreglement BeVoBo Terneuzen

 

Art 1   Dit strafreglement is van toepassing op alle, volgens de BeVoBo Terneuzen, gerechtigde spelers, teams en leden.

Art 2   Tijdens de wedstrijd mag een scheidsrechter de teamleider, bij onbehoorlijk gedrag, een mondelinge waarschuwing geven. Als tijdens de wedstrijd blijkt dat het gedrag niet wordt aangepast of veranderd, mag de scheidsrechter de keuze maken de speler uit het veld te sturen.

Wil men, bij het bestuur, protesteren tegen het optreden van een speler, teamleider of scheidsrechter, dan kan dat door het volgen van de procedure, vermeldt in dit strafreglement.

Art 3   Een klacht dient door de scheidsrechter of teamleider van een team onmiddellijk, maar binnen 4 dagen, schriftelijk ter kennis van het bestuur   gebracht te worden. ls er een klacht wordt ingediend, zal er door het bestuur eerst hoor en wederhoor plaats vinden. Op basis van de uitkomst van deze hoor en wederhoor zal er, mogelijk, een mondelinge waarschuwing volgen voor het team welke wordt vastgelegd in het strafregister van de BEVOBO. Deze mondeling waarschuwing is een jaar van kracht.

Art 4   Als tijdens deze periode nogmaals een incident plaats vindt kan het bestuur beslissen een lid/team/speler voor 1 wedstrijd te schorsen.

Art 5   Het bestuur kan een Strafcommissie in het leven roepen als, na hoor en wederhoor, aangaande de gedane klacht, geen oplossing of verbetering volgt.

Art 6   De strafcommissie stelt zonder uitstel een onderzoek in zodra het bestuur van de BEVOBO daarom verzoekt.

Art 7   De strafcommissie bestaat uit 3 leden afkomstig uit de spelende teams  van de BEVOBO welke benoemd worden door het bestuur.

Op grond van de bevindingen dient de strafcommissie, uiterlijk 4 weken na de dag dat zij kennis heeft genomen van de klacht, met de daarbij behorende documentatie, een uitspraak te doen. Deze dient schriftelijk bij het bestuur neergelegd te worden.

Art 8   De commissie is bevoegd een uitspraak te doen over de gedane klacht aan het bestuur van de BEVOBO. Deze uitspraak zal dan ten spoedigste, maar niet meer dan 1 week later, aan de betrokken partijen medegedeeld worden. De uitspraak van de strafcommissie is bindend en er kan ook niet tegen in beroep gegaan worden.

Art 9   Indien de klacht gegrond wordt verklaard volgt een aftrek van 5 punten van de totaalscore van het betreffende team. Deze aftrek vindt éénmalig plaats. Volgt dan nog geen verbetering kan het bestuur beslissen het team uit de competitie te zetten.

Art 10   Als grond voor het doen van een klacht kan benoemd worden:

Wangedrag voor, tijdens of na een wedstrijd.

  1. Herhaald onsportief of onbehoorlijk gedrag
  2. Beledigend of agressief gedrag
  3. Het op andere wijze niet (behoorlijk) naleven van statuten,   reglementen en gedragscodes van de BEVOBO.
  4. seksuele intimidatie of discriminatie.

Art 11 Volgens art 2:35 lid 1 sub d  van het Burgerlijk Wetboek behoudt het bestuur het recht om een lidmaatschap van een lid/team/speler op te zeggen:

–        Indien een lid/team/speler de vereniging op onredelijke wijze benadeelt

–        Indien een lid/team/speler handelt in strijd met de besluiten, reglementen of statuten van de vereniging

–        Tenzij statutair anders geregeld, besluit het bestuur tot ontzetting van een  lid/team/speler

–        Het lid/team/speler wordt zo spoedig mogelijk van het ontzettingsbesluit in kennis gesteld waarbij de redenen moeten worden vermeld.

–        Binnen één maand na dit bericht kan het lid in beroep gaan bij de leden vergadering statutair aangewezen ander orgaan of een instantie buiten de          vereniging (heeft de ledenvergadering statutair de bevoegdheid tot ontzetting ontvangen, dan is beroep op de leden vergadering niet meer mogelijk)

–        Statutair kan voor een andere beroepsgang worden gekozen, maar de beroepstermijn kan niet op korter dan één maand worden gesteld

–        Gedurende de periode waarin het beroep loopt, is het lid geschorst

–         Het besluit tot ontzetting zal, zoals elk besluit, steeds de toets van de redelijkheid en billijkheid moeten kunnen doorstaan.

Art 12    Door het bestuur zal een strafregister worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

–       Het hoor en wederhoor naar aanleiding van een klacht

–       De mondelinge waarschuwing

–       Uitsproken schorsing van een lid/team/speler

–       Indien nodig de benoeming van een strafcommissie met      vermelding van de namen van de leden welke zitting hebben genomen in deze commissie

–       Uitspraak van de strafcommissie

–       Dit strafregister zal 2 jaar bewaard worden

Art 13   Het bestuur van de BEVOBO behoudt zich het recht om bij inschrijving voor de start van het nieuwe seizoen, een lid, een team of  een speler te weigeren voor deelname aan de competitie. Inwerking gegaan tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april 2022.